منطقه بازاریابی

Menu

استراتژیست های سازمان

استراتژیست های سازمان:

در سازمان ها افراد محدودی هستند که گرفتن تصمیم های مهم و حیاتی بر عهده آن هاست. بنابر این هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان به عنوان مهم ترین استراتژیست های سازمان و نمایندگان سهامداران محسوب می شوند. این افراد با اتخاذ تصمیم های راهبردی، سازمان را به سمت اهدافش سوق داده و چارچوب های اصلی حرکت سازمان و همچنین نحوه رسیدن به اهداف را به شکل کلی ترسیم می نمایند.به عبارت دیگر می توان این گونه بیان کرد که این افراد هستند که نقشه هوایی مسیر را تهیه میکنند. البته این فرایند پس از تعیین شدن نقشه هدف بسیار امکان پذیر تر خواهد بود.از این رو هیئت مدیره و مدیر عامل به عنوان نمایندگان سهامداران در شرکت ها بایستی این وظیفه خطیر را به خوبی بشناسند و آن را نیز به نحوی مطلوب انجام دهند.

پنج رکن اصلی داشتن تفکر استراتژیک:

  • نمایی از سیستم System perspective

ما باید همواره الگویی از عوامل خلق ارزش را در ذهن داشته باشیم. این الگو تمام فاکتورهای داخلی و خارجی سازمان را در خود جای داده و مکانیسم کارکرد کسب و کار را نشان می دهد. در این الگو فرصت ها و تهدید ها به خوبی دیده می شوند و در برابر هر یک از آنها می توان موضع گیری مناسب و متناسب اتخاذ نمود.

 

  • تمرکز بر هدف Intent Focus

در این اصل تمرکز منابع سازمانی در راستای دست یابی به هدف بیان می شود و تمرکز بر هدف از پراکندگی حرکت جلوگیری می کند.

  • فرصت جویی هوشمندانه Intelligent Opportunism

این رکن به هوشیاری متفکرانه نسبت به محیط پیرامون اشاره می کند. این بدان معنی است که یک استراتژیست همواره باید در جست و جوی فرصت آفرین برای سازمان و مشتری باشد.

 

  • پیشروی به فرضیه hypothesis Driven

در این خصوص چارلز هنری می گوید: ما نیاز به احساسی داریم که پیوستگی ما با گذشته را حفظ کند و به احساس دیگری نیاز داریم که ما را از زمان حال به سمت آینده متوجه سازد و فقط در این صورت است که ما را در این میانه (زمان حال) احساس کنترل بر تغییرات را خواهیم داشت.

 

  • تفکر در زمان Thinking in Time

در شرایطی که پیچیدگی کار زیاد و زمان محدود می باشد، روش علمی، فرض و آزمون فرض توصیه می شود. در این صثورت فرد باید خلاقانه به بازی خود ادامه داده و با تدابیر ویژه خود آن را در معرض آزمون قرار دهد.

Categories:   بازاریابی, کسب و کار

یک دیدگاه