منطقه بازاریابی

Menu

شرح وظایف یک مدیر بازاریابی

از آنجایی که بخش بازاریابی بخشی مهم از فرایند هر کسب و کاری را شامل می شود. مدیر بازاریابی به عنوان ایفا کننده مهم ترین نقش این دپارتمان در هر سازمان دارای وظایف و تعهداتی می باشد. این وظایف به طور خلاصه عبارتند از:

 • برنامه ریزی، اجرا و کنترل تمامی فعالیت های بخش بازریابی یک سازمان
 • توسعه استراتژی های بازاریابی به صورت هماهنگ با مقاصد سازمان
 • همکاری وهماهنگی کمپین های بازاریابی با بخش فروش
 • بررسی و تنظیم بودجه برای بخش بازاریابی
 • خلق و انتشار کلیه ملزومات بازاریابی براساس برنامه بازاریابی
 • برنامه ریزی و اجرای تمامی فرایندهای تبلیغاتی
 • مدیریت در جهت بهبود کمپین های خلاقانه و ایجاد معیار برای میزان موفقیت آنها.
 • مسئولیت کامل مدیریت برند و هویت سازمان.
 • آماده سازی کمپین های پرینتی و اینترنتی.
 • بررسی و کنترل میزان موثر بودن کمپین ها و تهیه گزارش برای ذینفعان سازمان.
 • خلق پهنای گسترده از برنامه های بازاریابی.
 • همکاری نزدیک با آژانس های تبلیغاتی و بخش تولیدی سازمان به هنگام معرفی کالا و خدمات جدید.
 • ایجاد روابط درون سازمانی موثر با هدف یکپارچگی تمامی اعضا با برنامه های بازاریابی
 • تحلیل عددی تمامی بازخوردها و نتایج حاصل از برنامه ها و فعالیت های بازاریابی
 • استخدام اعضای دپارتمان بازاریابی و آموزش و نظارت بر دستاوردهای اعضا
 • تهیه گزارش مربوط فرایند های بخش بازاریابی و ارتباط نزدیک با ذینفعان

Categories:   بازاریابی, مقالات

یک دیدگاه